Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara
Petak, 29. jun 2007.
Shodno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» broj 47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl.glasnik RS» broj 100/06 i 116/06), "Voda Vrnjci" a.d. Vrnjačka Banja, ul. Kneza Miloša broj 162, objavljujeIZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara


Odlukom Upravnog odbora «Voda Vrnjci» a.d. Vrnjačka Banja, zakazana je redovna godišnja Skupštine akcionara za dan 29.06.2007.godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva "Voda Vrnjci" a.d. Vrnjačka Banja, ul. Kneza Miloša broj 162.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara, utvrđen je sledeći predlog
DNEVNOG REDA

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisija za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.11.2006.godine
4. Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2006.godinu
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora
6. Usvajanje izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2006.godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti u rezerve za pokriće budućih gubitaka Društva ili za povećanje osnovnog kapitala u visini od 5%, a ostatka u neraspoređenu dobit
8. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007.godinu

Dan 30.05.2007. godine određuje se za dan kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini (dan utvrđivanja akcionara).

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara ima svaki akcionar koji nije odredio predstavnika, a pravo odlučivanja – glasanja ima akcionar i predstavnik akcionara koji lično, ugovorom o udruživanju ili pojedinačnim ovlašćenjem (punomoćjem) predstavlja najmanje 1.400 akcija u paritetu jedna akcija jedan glas. Punomoćje za zastupanje akcionara na Skupštini, dostavlja se u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine akcionara. Davanje zastupničke izjave je isključeno. Poziv za Skupštinu akcionara objavljuje se u dnevnom listu »Politika» najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine i na internet stranici Društva (www.vodavrnjci.co.yu), bez prekida, najkasnije 30 dana pre dana održavanja godišnje skupštine akcionara. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal i predloge odluka u vezi sa dnevnim redom za ovu skupštinu akcionara, u sedištu Društva svakog radnog dana u vremenu od 1000 do 1400 časova do dana održavanja skupštine akcionara.
Generalni direktor
Radovan SIMOVIĆ, s.r.