Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara 2008
Sreda, 28. maj 2008.
Сходно члану 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» број 47/06) и члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» број 100/06 и 116/06), "Вода Врњци" а.д. Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша број 162, објављујеИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Сазивање редовне годишње Скупштине акционара


Одлуком Управног одбора «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, заказана је редовна годишња Скупштине акционара за дан 27.06.2008.године са почетком у 12 часова у седишту Друштва "Вода Врњци" а.д. Врњачка Бања, ул. Кнеза Милоша број 162. За наведену седницу Скупштине акционара, утврђен је следећи предлог

ДНЕВНОГ РЕДА
1. Избор председника Скупштине
2. Именовање записничара, два оверача записника и комисија за гласање
3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржанe дана 29.06.2007.године
4. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2007.годину
5. Усвајање извештаја Управног одбора и извештаја интерног ревизора
6. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2007.годину
7. Доношење одлуке о расподели добити у резерве за покриће будућих губитака Друштва или за повећање основног капитала у висини од 5%, а остатка у нераспоређену добит
8. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора
9. Доношење одлуке о висини накнаде члановима Управног одбора
10. Доношење одлуке о избору ревизора за 2008.годину

Дан 30.05.2008. године одређује се за дан којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на Скупштини (дан утврђивања акционара).

Право учешћа у раду Скупштине акционара има сваки акционар који није одредио представника, а право одлучивања – гласања има акционар и представник акционара који лично, уговором о удруживању или појединачним овлашћењем (пуномоћјем) представља најмање 1.400 акција у паритету једна акција један глас. Пуномоћје за заступање акционара на Скупштини, доставља се у седиште Друштва, најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине акционара. Давање заступничке изјаве је искључено. Позив за Скупштину акционара објављује се у дневном листу »Политика» најмање 30 дана пре одржавања Скупштине и на интернет страници Друштва (www.vodavrnjci.co.yu), без прекида, најкасније 30 дана пре дана одржавања годишње скупштине акционара. Акционари могу извршити увид у материјал и предлоге одлука у вези са дневним редом за ову скупштину акционара, у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 1000 до 1500 часова до дана одржавања скупштине акционара.