Održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara 2007
Sreda, 18. jul 2007.
Shodno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» broj 47/06) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl.glasnik RS» broj 100/06 i 116/06), "Voda Vrnjci" a.d. Vrnjačka Banja, ul. Kneza Miloša broj 162, ovim putem objavljujeIZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara


Redovna godišnja Skupština akcionara «Voda Vrnjci» a.d. Vrnjačka Banja, je održana dana 29.06.2007.godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva "Voda Vrnjci" a.d. Vrnjačka Banja, ul. Kneza Miloša broj 162. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisija za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.11.2006.godine
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2006.godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
6. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2006.godinu
7. Odluka o raspodeli dobiti u rezerve za pokriće budućih gubitaka Društva ili za povećanje osnovnog kapitala u visini od 5%, a ostatka u neraspoređenu dobit
8. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
9. Odluka o visini naknade članovima Upravnog odbora
10. Odluka o izboru revizora za 2007.godinu

Generalni direktor
Radovan SIMOVIĆ, s.r.