Godišnji izveštaj za 2011. godinu
Ponedeljak, 30. april 2012.
Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i člana 3. Pravilnika o sadržini , formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih ruštava ("Sl. Glasnik RS br.14/2012) "Voda Vrnjci" a.d. , donosi godišnji izveštaj o poslovanju sledećeg sadržaja:

1. OSNOVNI PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANjA
2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU DRUŠTAVA ZA 2011. GODINU
3. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLjANjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
4. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2011. GODINU
Bilans stanja,
Bilans uspeha,
Izveštaj o tokovima gotovine,
Izveštaj o promenama na kapitalu i
Napomene uz finansisjke izveštaje
5. IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
6. ODLUKA NADLEŽNOG ORAGANA O USVAJANjU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA
Skrolujte tabelu levo ili desno
Naziv dokumenta Format Veličina Preuzmi
Godisnji_izvestaj_VODA_VRNJCI_2011.pdf pdf
2.78 Mb Preuzmi